KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 27-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
142,673,643,750đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,802,316,000đ
01
04
06
08
24
35
53
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 142,673,643,750đ
jackpot2 0 3,802,316,000đ
G1 17 40,000,000đ
G2 2,068 500,000đ
G3 36,946 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 24-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
135,452,799,750đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,569,068,200đ
01
03
22
27
38
40
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 135,452,799,750đ
jackpot2 1 3,569,068,200đ
G1 15 40,000,000đ
G2 1,569 500,000đ
G3 29,741 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 22-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
130,331,185,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,419,717,350đ
08
19
24
31
35
55
01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 130,331,185,950đ
jackpot2 1 3,419,717,350đ
G1 48 40,000,000đ
G2 1,511 500,000đ
G3 30,793 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 20-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,553,729,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,628,934,550đ
34
46
50
51
52
55
05
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 126,553,729,800đ
jackpot2 1 3,628,934,550đ
G1 27 40,000,000đ
G2 1,586 500,000đ
G3 30,486 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 17-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
120,893,318,850đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,815,013,083đ
08
12
17
27
38
55
47
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 120,893,318,850đ
jackpot2 3 1,815,013,083đ
G1 22 40,000,000đ
G2 1,568 500,000đ
G3 33,396 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 15-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
116,463,068,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,952,789,200đ
03
07
08
18
21
26
19
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 116,463,068,400đ
jackpot2 0 4,952,789,200đ
G1 27 40,000,000đ
G2 1,590 500,000đ
G3 33,383 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 13-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
112,343,407,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,495,049,150đ
08
17
22
31
34
49
18
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 112,343,407,950đ
jackpot2 0 4,495,049,150đ
G1 19 40,000,000đ
G2 1,305 500,000đ
G3 27,701 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 08-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
107,397,479,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,945,501,550đ
22
31
35
36
38
42
11
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 107,397,479,550đ
jackpot2 0 3,945,501,550đ
G1 21 40,000,000đ
G2 1,225 500,000đ
G3 26,108 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 06-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
103,161,578,250đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,474,845,850đ
08
19
27
34
46
51
24
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 103,161,578,250đ
jackpot2 0 3,474,845,850đ
G1 28 40,000,000đ
G2 1,549 500,000đ
G3 30,460 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 03-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,887,965,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,675,257,700đ
04
06
07
13
18
26
49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 98,887,965,600đ
jackpot2 1 4,675,257,700đ
G1 20 40,000,000đ
G2 1,324 500,000đ
G3 27,044 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 01-02-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
95,065,337,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,250,521,200đ
02
07
10
22
32
40
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 95,065,337,100đ
jackpot2 0 4,250,521,200đ
G1 20 40,000,000đ
G2 1,139 500,000đ
G3 24,469 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 30-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,320,972,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,834,480,700đ
03
10
13
40
49
52
09
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 91,320,972,600đ
jackpot2 0 3,834,480,700đ
G1 19 40,000,000đ
G2 1,148 500,000đ
G3 24,000 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 27-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,295,773,450đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,387,236,350đ
06
12
38
41
46
55
13
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 87,295,773,450đ
jackpot2 0 3,387,236,350đ
G1 17 40,000,000đ
G2 901 500,000đ
G3 19,654 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 25-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
83,810,646,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,754,098,000đ
13
17
35
38
42
48
07
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 83,810,646,300đ
jackpot2 1 3,754,098,000đ
G1 17 40,000,000đ
G2 930 500,000đ
G3 19,259 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 23-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,681,771,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,406,445,250đ
13
27
32
48
49
51
23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 80,681,771,550đ
jackpot2 0 3,406,445,250đ
G1 14 40,000,000đ
G2 888 500,000đ
G3 19,417 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 20-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,023,764,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,670,976,600đ
06
25
29
34
49
54
38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 77,023,764,300đ
jackpot2 1 3,670,976,600đ
G1 8 40,000,000đ
G2 802 500,000đ
G3 17,994 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 18-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,702,820,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,301,982,850đ
12
20
33
38
40
52
35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 73,702,820,550đ
jackpot2 0 3,301,982,850đ
G1 18 40,000,000đ
G2 869 500,000đ
G3 17,793 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 16-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,984,974,900đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,313,161,050đ
09
14
18
20
27
43
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 70,984,974,900đ
jackpot2 1 3,313,161,050đ
G1 14 40,000,000đ
G2 1,132 500,000đ
G3 22,865 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 13-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,166,525,450đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,295,208,700đ
01
05
07
23
35
42
21
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 68,166,525,450đ
jackpot2 1 3,295,208,700đ
G1 12 40,000,000đ
G2 900 500,000đ
G3 18,901 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 11-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,509,647,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,208,594,000đ
02
23
32
44
51
52
28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 65,509,647,150đ
jackpot2 1 4,208,594,000đ
G1 19 40,000,000đ
G2 757 500,000đ
G3 16,460 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 09-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,968,732,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,926,270,200đ
16
32
45
50
52
53
54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 62,968,732,950đ
jackpot2 0 3,926,270,200đ
G1 8 40,000,000đ
G2 673 500,000đ
G3 16,100 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 06-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,785,265,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,572,551,600đ
15
17
21
24
34
46
11
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 59,785,265,550đ
jackpot2 0 3,572,551,600đ
G1 7 40,000,000đ
G2 701 500,000đ
G3 16,020 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 04-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,063,120,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,270,091,050đ
07
34
37
43
52
54
28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 57,063,120,600đ
jackpot2 0 3,270,091,050đ
G1 11 40,000,000đ
G2 817 500,000đ
G3 15,084 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 02-01-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,632,301,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,278,133,150đ
02
05
18
31
37
45
20
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 54,632,301,150đ
jackpot2 1 3,278,133,150đ
G1 10 40,000,000đ
G2 868 500,000đ
G3 17,756 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 30-12-2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,129,102,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,441,988,900đ
09
17
29
32
38
52
02
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 52,129,102,800đ
jackpot2 2 2,441,988,900đ
G1 19 40,000,000đ
G2 770 500,000đ
G3 15,450 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 28-12-2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,014,908,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,649,067,300đ
20
28
30
40
45
52
32
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 50,014,908,300đ
jackpot2 0 4,649,067,300đ
G1 7 40,000,000đ
G2 595 500,000đ
G3 13,500 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 26-12-2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,615,531,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,382,469,900đ
10
14
17
27
29
40
25
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 47,615,531,700đ
jackpot2 0 4,382,469,900đ
G1 5 40,000,000đ
G2 700 500,000đ
G3 15,581 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 23-12-2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,088,940,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,101,737,550đ
22
32
39
46
48
49
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 45,088,940,550đ
jackpot2 0 4,101,737,550đ
G1 7 40,000,000đ
G2 499 500,000đ
G3 10,781 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 21-12-2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,761,793,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,843,165,600đ
09
31
39
41
47
48
03
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 42,761,793,000đ
jackpot2 0 3,843,165,600đ
G1 6 40,000,000đ
G2 502 500,000đ
G3 11,762 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 19-12-2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,527,961,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,594,962,150đ
11
14
15
24
34
53
18
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 40,527,961,950đ
jackpot2 0 3,594,962,150đ
G1 9 40,000,000đ
G2 601 500,000đ
G3 12,830 50,000đ
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp