KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 28-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,552,229,000đ
01
10
21
25
32
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 13,552,229,000đ
G1 20 10,000,000đ
G2 850 300,000đ
G3 14,679 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 25-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,116,681,000đ
05
07
10
12
15
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 13,116,681,000đ
G1 35 10,000,000đ
G2 1,227 300,000đ
G3 18,324 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 23-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55,896,580,500đ
04
17
19
27
28
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 55,896,580,500đ
G1 49 10,000,000đ
G2 1,873 300,000đ
G3 30,676 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 21-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
50,440,757,500đ
02
08
14
19
24
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 50,440,757,500đ
G1 62 10,000,000đ
G2 2,039 300,000đ
G3 31,908 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 18-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
45,166,929,000đ
05
19
20
21
24
40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 45,166,929,000đ
G1 25 10,000,000đ
G2 1,537 300,000đ
G3 26,502 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 16-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
40,113,943,000đ
06
10
16
20
40
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 40,113,943,000đ
G1 30 10,000,000đ
G2 1,612 300,000đ
G3 26,434 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 14-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,490,259,000đ
08
09
11
12
40
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 35,490,259,000đ
G1 36 10,000,000đ
G2 1,388 300,000đ
G3 23,756 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 11-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,449,479,500đ
07
18
31
33
35
41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 31,449,479,500đ
G1 21 10,000,000đ
G2 1,349 300,000đ
G3 22,912 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 07-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,679,187,500đ
17
21
24
25
39
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 26,679,187,500đ
G1 35 10,000,000đ
G2 1,307 300,000đ
G3 21,997 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 04-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,589,111,000đ
09
15
21
29
33
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 23,589,111,000đ
G1 40 10,000,000đ
G2 1,386 300,000đ
G3 21,404 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 02-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,772,445,000đ
01
15
29
31
32
34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 21,772,445,000đ
G1 14 10,000,000đ
G2 861 300,000đ
G3 16,457 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 31-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,563,269,500đ
09
11
15
35
38
41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 19,563,269,500đ
G1 26 10,000,000đ
G2 1,174 300,000đ
G3 18,807 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 28-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,814,565,000đ
03
23
25
29
36
41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 17,814,565,000đ
G1 19 10,000,000đ
G2 956 300,000đ
G3 16,299 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 26-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,171,568,000đ
08
19
22
27
31
35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 16,171,568,000đ
G1 23 10,000,000đ
G2 955 300,000đ
G3 15,485 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 24-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,729,627,500đ
07
27
30
36
39
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 14,729,627,500đ
G1 22 10,000,000đ
G2 1,024 300,000đ
G3 16,352 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 21-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,390,683,500đ
11
20
22
23
26
31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 13,390,683,500đ
G1 19 10,000,000đ
G2 818 300,000đ
G3 14,040 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 19-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
48,351,151,000đ
08
15
20
24
43
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 48,351,151,000đ
G1 27 10,000,000đ
G2 1,397 300,000đ
G3 24,768 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 17-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
43,773,001,000đ
14
19
21
36
43
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 43,773,001,000đ
G1 16 10,000,000đ
G2 1,395 300,000đ
G3 23,438 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 14-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
39,228,755,000đ
02
08
19
20
24
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 39,228,755,000đ
G1 37 10,000,000đ
G2 1,509 300,000đ
G3 23,263 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 12-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,243,823,000đ
10
11
20
27
39
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 35,243,823,000đ
G1 31 10,000,000đ
G2 1,302 300,000đ
G3 22,486 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 10-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,561,758,500đ
10
12
18
19
29
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 31,561,758,500đ
G1 31 10,000,000đ
G2 1,305 300,000đ
G3 21,858 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 07-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,818,430,500đ
03
04
15
18
36
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 27,818,430,500đ
G1 31 10,000,000đ
G2 1,396 300,000đ
G3 20,874 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 05-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,663,684,500đ
09
16
29
31
33
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 24,663,684,500đ
G1 22 10,000,000đ
G2 1,071 300,000đ
G3 17,918 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 03-01-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,767,710,000đ
09
14
19
20
29
40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 22,767,710,000đ
G1 28 10,000,000đ
G2 1,324 300,000đ
G3 19,661 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 31-12-2023
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,072,294,500đ
13
14
23
25
34
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 21,072,294,500đ
G1 20 10,000,000đ
G2 1,124 300,000đ
G3 18,011 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 29-12-2023
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,275,775,000đ
16
20
22
35
37
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 19,275,775,000đ
G1 18 10,000,000đ
G2 939 300,000đ
G3 15,581 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 27-12-2023
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,680,939,500đ
08
16
23
34
36
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 17,680,939,500đ
G1 22 10,000,000đ
G2 1,018 300,000đ
G3 16,768 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 24-12-2023
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,190,373,500đ
01
02
05
24
40
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 16,190,373,500đ
G1 12 10,000,000đ
G2 734 300,000đ
G3 13,608 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 22-12-2023
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,542,048,500đ
02
12
14
16
34
38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 14,542,048,500đ
G1 29 10,000,000đ
G2 912 300,000đ
G3 14,135 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 20-12-2023
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,317,089,500đ
05
15
16
21
22
32
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 13,317,089,500đ
G1 15 10,000,000đ
G2 835 300,000đ
G3 13,218 30,000đ
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp